Резултати од дополнителниот писмен испит по Геодезија 1 одржан на 2.02.2018 г.

Print

Р Е З У Л Т А Т И

од писмениот дел од испитот ГЕОДЕЗИЈА 1

одржан на ден 2.02.2018 година.

Писмениот дел од испитот по Геодезија 1 го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

поени

1030

условно

1064

условно

1088

55

1106

условно

1155

условно

1157

условно

1169

52

1269

54

1278

55

Усниот дел од испитот ќе се одржи на 5.02.2018 г. (понеделник) со почеток од 12.00 часот.

Скопје, 3.02.2018 г.

Од предметниот наставник