Резултати од испит по Геодезија (град. и геот.) одржан на 23.05.2018 г.

Print

Р Е З У Л  Т А Т И

од усниот испит по предметот ГЕОДЕЗИЈА (градежништво и геотехника)

одржан на ден 23.05.2018 година.

Испитот по Геодезија го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

колоквиум 1

колоквиум 2

вкупно

оценка

писмено

усно

вкупно

писмено

усно

вкупно

колоквиуми

9154

9

12.5

21.5

19

18.0

37

58.5

7

9623

20

21

41

24

14.5

38.5

79.5

9

9658

12

13

25

23

19

41.5

66.5

8

9674

9

14

23

17

9.5

26.5

49.5

6

9690

13

15

28

15

10.5

25.5

53.5

7

9709

9

23

32

17

16.5

33.5

65.5

8

9712

9

21

30

17

14.5

31.5

61.5

7

9713

13

18.5

31.5

12

9

21

52.5

6

9721

19

15

34

16

13.5

29.5

63.5

8

9723

19

19.5

38.5

21

17.5

38.5

77

9

9724

24

23

47

24

22

46

93

10

9730

13

13

26

21

11

32

58

7

9732

17

19.5

36.5

22

13

35

71.5

8

9733

12

15

27

17

14

31

58

7

9737

9

15

24

22

13

34.5

58.5

7

9763

15

22

37

24

20

43.5

80.5

9

9770

9

15.5

24.5

24

16

40

64.5

8

9771

17

23

40

15

10.5

25.5

65.5

8

9774

18

16

34

22

15

37

71

8

9777

12

25.5

37.5

12

18.5

30.5

68

8

9784

21

15

36

24

16.0

40

76

9

9787

24

15.5

39.5

21

15.5

36.5

76

9

9798

9

13

22

23

11.5

34.5

56.5

7

9800

10

19

29

16

19

35

64

8

Забелешка: Кандидатите чии што индекси не се прикажани во горната табела, а присуствувале на одржаниот испит,  не го положиле истиот.

Скопје, 25.05.2018 г.

Од предметниот наставник