Резултати од испитот по Просторно планирање одржан на 26.01.2018 г.

Print

Р Е З У Л  Т А Т И

од испитот  по ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

одржан на ден 26.01.2018 година.

Испитот по Просторно планирање го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

оценка

1153

7

1185

7

1188

7

1199

6

1214

6

Забелешка: Кандидатите кои биле на испитот, а чии што индекси не се прикажани во горната табела не го положиле истиот.

Скопје, 29.01.2018 г.

Од предметниот наставник