Резултати од испитот по Просторно планирање одржан на 21.05.2018 г.

Print

Р Е З У Л  Т А Т И

од испитот  по ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

одржан на ден 21.05.2018 година.

Испитот по Просторно планирање го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

оценка

1189

6

1232

9

1233

10

1235

9

1240

6

1246

9

1248

8

1263

10

1280

6

1282

8

1293

6

Забелешка: Кандидатите кои биле на испитот, а чии што индекси не се прикажани во горната табела не го положиле истиот.

Скопје, 22.05.2018 г.

Од предметниот наставник