Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Соопштенија за испити


Распоред по групи за Геодетска пракса 1 во 2018 г. (дефинитивен)

E-mail Print PDF

ГРУПА 1 ОД 27.05.2018 ДО 6.06.2018

Ангелина Јовановска

Нена Туџарова

Давор Милески

Моника Стоичовска

Димитар Илијевски

Никола Божиновски

Христијан Стојкоски

Гордана Вељаноска

Зорица Петковска

Горјан Арсовски

Мартин Василески

Милош Здравковски

Илија Димитровски

Ленче Пиливанова

Марија Арсовска

Илија Костовски

Иван Велковски

Андреј Мукоски

Сара Стојовска

Климентина Јовановска

Дејвид Николовски

Мартин Калаџиски

Ѓорги Димитриев

Никола Станковски

 

ГРУПА 2 ОД 6.06.2018 ДО 16.06.2018

Бојан Богојевски

Мартин Фидановски

Антон Јакимовски

Стефанија Стојчевска

Кристина Бузлиева

Марио Пандилоски

Дарио Цакоски

Марта Милошевска

Константин Начев

Богдан Тренчев

Дарио Јовановски

Антонио Тофиловски

Симона Тодоровска

Елена Наумческа

Александар Касаповски

Стефан Стефановски

Анџела Стефановска

Виктор Ѓорѓиев

Бојана Димовска

Муслије Жупани

 

 

 

Резултати од КОЛОКВИУМОТ по Основи на геодезија одржан на 28.12.2017 г.

E-mail Print PDF

Резултати од спроведениот КОЛОКВИУМ по Основи на геодезија

одржан на 28.12.2017 г.

индекс

тест

колоквиум

вкупно

индекс

тест

колоквиум

вкупно

поени

поени

поени

поени

331

/

/

/

1286

/

/

/

481

7

12

19

1291

1

/

1

975

/

/

/

1292

4

/

4

993

9

/

9

1297

11.5

7

18.5

994

21

/

21

1299

23.5

/

23.5

1000

/

/

/

1300

0

/

0

1049

/

/

/

1303

28.5

7.5

36

1071

/

/

/

1304

40.5

9

49.5

1076

/

/

/

1305

23

2

25

1090

/

/

/

1306

45

49.5

94.5

1092

/

/

/

1307

28

14

42

1111

/

/

/

1308

26.5

34

60.5

1129

/

/

/

1309

32.5

8.5

41

1138

/

/

/

1310

9.5

/

9.5

1160

/

/

/

1311

29.5

10

39.5

1195

22

8

30

1312

37.5

37

74.5

1196

23

2

25

1313

6

/

6

1200

12

/

12

1314

26

7.5

33.5

1201

12.5

/

12.5

1315

25.5

17

42.5

1202

/

/

/

1316

35

13

48

1203

13

/

13

1317

19.5

11

30.5

1227

38.5

11

49.5

1318

16

10

26

1230

/

/

/

1319

18.5

6

24.5

1238

/

/

/

1320

21.5

14

35.5

1239

/

/

/

1321

2

/

2

1243

/

/

/

1322

38

22

60

1244

/

/

/

1323

17

6

23

1245

/

/

/

1324

32

50

82

1250

14

/

14

1325

37.5

12.5

50

1251

/

/

/

1326

21

13

34

1253

22.5

11

33.5

1327

12.5

/

12.5

1255

/

/

/

1328

6.5

/

6.5

1258

/

/

/

1329

/

12.5

12.5

1260

23.5

12

35.5

1330

20.5

/

20.5

1261

20

8

28

1331

8

/

8

1262

17.5

/

17.5

1332

35.5

8.5

44

1263

42.5

18

60.5

1333

11.5

/

11.5

1264

7

10

17

1334

16

8

24

1265

18

/

18

1335

21.5

/

21.5

1270

23.5

9

32.5

1336

/

/

/

1272

/

/

/

1337

32

12.5

44.5

1273

26

/

26

1338

26

15

41

1274

9.5

/

9.5

1339

25.5

9.5

35

1275

/

/

/

1340

3.5

/

3.5

1276

1

/

1

1341

5

10

15

1277

15

/

15

1342

6.5

8

14.5

1279

26

14

40

1343

24

10.5

34.5

1285

1

/

1

1344

26

14

40

индекс

тест

колоквиум

вкупно

поени

поени

1345

43.5

10

53.5

1346

33

33

66

1347

26.5

7.5

34

1348

19.5

12

31.5

1349

10

/

10

1350

21.5

14

35.5

1351

34.5

14

48.5

1352

/

/

/

1353

11

6

17

1354

31

14

45

1355

2.5

/

2.5

1356

23

10

33

1357

28

10

38

1358

22

11

33

1359

/

/

/

1360

31.5

13

44.5

1361

26

2

28

1362

/

/

/

1363

6.5

0

6.5

1364

/

/

/

1365

/

/

/

Забелешка: Студентите според броевите на индекс кои освоиле вкупно 60 поени, се ослободени од писмениот дел на испитот.

 

Скопје, 5.01.2018 г.

Од предметниот наставник


 

Резултати од ТЕСТ по Основи на геодезија од 16.11.2017 г.

E-mail Print PDF
Резултати од спроведениот ТЕСТ по Основи на геодезија одржан на 16.11.2017 г.
Индекс бр. поени Индекс бр. поени
331 / 1292 4
481 7 1297 11.5
975 / 1299 23.5
993 9 1300 0
994 21 1303 28.5
1000 / 1304 40.5
1049 / 1305 23
1071 / 1306 45
1076 / 1307 28
1090 / 1308 26.5
1092 / 1309 32.5
1111 / 1310 9.5
1129 / 1311 29.5
1138 / 1312 37.5
1160 / 1313 6
1195 22 1314 26
1196 23 1315 25.5
1200 12 1316 35
1201 12.5 1317 19.5
1202 / 1318 16
1203 13 1319 18.5
1227 38.5 1320 21.5
1230 / 1321 2
1238 / 1322 38
1239 / 1323 17
1243 / 1324 32
1244 / 1325 37.5
1245 / 1326 21
1250 14 1327 12.5
1251 / 1328 6.5
1253 22.5 1329 /
1255 / 1330 20.5
1258 / 1331 8
1260 23.5 1332 35.5
1261 20 1333 11.5
1262 17.5 1334 16
1263 42.5 1335 21.5
1264 7 1336 /
1265 18 1337 32
1270 23.5 1338 26
1272 / 1339 25.5
1273 26 1340 3.5
1274 9.5 1341 5
1275 / 1342 6.5
1276 1 1343 24
1277 15 1344 26
1279 26 1345 43.5
1285 1 1346 33
1286 / 1347 26.5
1291 1 1348 19.5
Индекс бр. поени
1349 10
1350 21.5
1351 34.5
1352 /
1353 11
1354 31
1355 2.5
1356 23
1357 28
1358 22
1359 /
1360 31.5
1361 26
1362 /
1363 6.5
1364 /
1365 /

Скопје, 20.11.2017 г. Од предметниот наставник
   

Соопштение за трет термин по Геодезија 1 во јануарско/февруарската сесија 2018 г.

E-mail Print PDF

СООПШТЕНИЕ

Со ова Соопштение се закажува трет испитен термин во оваа испитна сесија (јануари/февруари 2018 г.) по Геодезија 1.

Писмениот дел од испитот ќе се одржи во сала 116 на 2.02.2018 г. (петок), со почеток од 9 часот.

 

 

Скопје, 30.01.2018 г.


Од предметниот наставник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Page 3 of 7