Страна на катедрите по геодезија

Соопштенија за испити


Резултати од испитот по Просторно планирање одржан на 4.05.2018 г. (предсесија)

Е-пошта Печати PDF
There are no translations available.

Р Е З У Л  Т А Т И

од испитот по ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ (предсесија)

одржан на ден 4.05.2018 година.

Испитот по Просторно планирање го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

оценка

482

8

1227

8

1241

10

1242

9

1269

7

1270

6

Забелешка: Кандидатите чии што индекси не се прикажани во горната табела не го положиле испитот.

Скопје, 16.05.2018 г.

Од предметниот наставник
 

Известување за Геодетска пракса 1 и 2 - реализација 2018

Е-пошта Печати PDF
There are no translations available.

S O O P [ T E N I E

NA DEN 22.05.2018 GODINA (VTORNIK) VO SALA BROJ 111 SO PO^ETOK OD 12.00 ^ASOT ]E SE ODR@I SOSTANOK SO STUDENTITE KOI TREBA DA IZVEDAT GEODETSKA PRAKSA VO OVAA U^EBNA GODINA.

PRISUSTVOTO E ZADOL@ITELNO.

Скопје, 15.05.2018 г.

Од предметните наставници

 


 

Резултати од колоквиумот по Геодезија 1 одржан на 3.05.2018

Е-пошта Печати PDF
There are no translations available.

 

Индекс Тест Колоквиум Вкупно
331 / / /
481 / / /
877 11 / /
974 15 3 18
995 / / /
1000 / / /
1002 / / /
1031 8 / 8
1049 / / /
1061 / / /
1071 / / /
1076 / / /
1090 / / /
1092 / / /
1102 / / /
1109 / / /
1111 / / /
1129 / / /
1138 / / /
1149 10.5 / 10.5
1160 / / /
1163 4.5 / 4.5
1186 / / /
1192 9 / 9
1195 2 / 2
1196 12 / 12
1200 / / /
1201 / / /
1202 / / /
1212 / / /
1227 25 / 25
1230 / / /
1238 / / /
1239 / / /
1243 / / /
1245 / / /
1247 17 6 23
1249 / / /
1250 / / /
1251 / / /
1253 4 / 4
1255 / / /
1256 33 27 60
1258 / / /
1260 9.5 / 9.5
1261 10 / 10
1262 8 / 8
1263 17.5 / 17.5
1264 0 / 0
1265 2.5 / 2.5
1270 11.5 / 11.5
1271 5 / 5
1272 / / /
1274 2 / 2
1275 / / /
1276 / / /
1277 / / /
1279 / / /
1286 1 / 1
1291 / / /
1292 / / /
1297 2 / 2
1299 / / /
1303 18 / 18
1304 35 17 52
1305 10 / 10
1306 40.5 38 78.5
1307 21.5 45 66.5
1308 33 50 83
1309 18.5 10.5 29
1311 3.5 0 3.5
1312 29.5 38 67.5
1313 / / /
1314 26.5 8 34.5
1315 16 14 30
1316 32 13.5 45.5
1317 16.5 17.5 34
1318 4.5 / 4.5
1319 / / /
1320 11 4 15
1321 4 / 4
1322 26 50 76
1323 21 46 67
1324 36.5 50 86.5
1325 19 16.5 35.5
1326 10 0 10
1328 21 9 30
1329 / / /
1331 3 / 3
1332 4 / 4
1333 1.5 / 15
1334 8 12 20
1335 16.5 10 26.5
1337 5 / 5
1338 4 9 13
1339 5.5 / 5.5
1340 / / /
1341 4 / 4
1342 1 / 1
1343 4 / 4
1344 9.5 / 9.5
1345 20.5 / 20.5
1346 37.5 38 75.5
1347 10.5 / 10.5
1348 / / /
1350 16.5 8.5 25
1351 14 0 14
1353 5 / 5
1354 8 25 33
1356 9 13 22
1357 9 0 9
1358 10 0 10
1360 5.5 / 5.5
1361 5.5 / 5.5
1363 / / /

 

Студентите кои имаат освоено 60 и повеќе поени се ослободени од писмениот дел од испитот.

Скопје, 9.05.2018 г.

Од предметниот наставник

 

Резултати од испитот по Геодезија 2 (предсесија) одржан на 27.04.2018г.

Е-пошта Печати PDF
There are no translations available.

Р Е З У Л  Т А Т И

од испитот по ГЕОДЕЗИЈА 2 (предсесија)

одржан на ден 27.04.2018 година.

Испитот по Геодезија 2 го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

редовност

испит

оценка

628

6

1151

7

1232

7

1233

10

1240

6

1242

9

1246

9

1248

8

1282

9

1283

6

1289

10

1293

8

Забелешка: Кандидатите чии што индекси не се прикажани во горната табела не го положиле испитот.

Напомена: Дефинитивната оценка ќе биде формирана врз основа на оценката од редовност на предавања и вежби, и оценката од испитот.

Скопје, 4.05.2018 г.

Од предметниот наставник
 

Известување за Геодетска пракса - Втор циклус

Е-пошта Печати PDF
There are no translations available.

И  З  В  Е  С  Т  У  В  А  Њ  Е

Се известуваат студентите од втор циклус на студии по Геодезија - IV семестар, дека извршувањето на обврските кон предметната програма по ГЕОДЕТСКА ПРАКСА ќе се одвива во траење од 10 (десет) денови во три етапи.

Првата етапа - три дена:

- 7, 8 и 9.05.2018 год. (понеделник, вторник и среда). Посета на инженерски објекти на територијата на Р. Македонија. Поаѓање на 07.05.2018 год. (понеделник) во 8.30 часот пред Градежниот факултет со организиран превоз (автобус) од страна на ГФ. Предвидени се две ноќевања во Универзитетското одморалиште во Охрид и во хотел Манастир во Берово. Трошоците за сместување и исхрана се на товар на студентите.

- Сместувањето во угостителските објекти на база на полупансион ќе чини околу 1 300.00 до 1 500.00 денари.

Втора етапа - два дена:

- 10.05.2018 год. (четврток),  Посета на Одделението за премер и катастар на недвижности Скопје (Тафталиџе) со почеток од 9.00 часот.

- 11.05.2018 год. (петок), Посета на Агенцијата за катастар на недвижности (Автокоманда) со почеток од 9.00 часот.

Трета етапа - пет дена:

- Работен ангажман во геодетски фирми на извршување стручни задачи.

Секој студент на крај од праксата предава уредно сочинет Дневник за извршена геодетска пракса во кој ќе бидат соответно прикажани активностите од сите десет денови.

Присуството на праксата е задолжително. Било какво отсуство повлекува недобивање потпис во индекс.

Скопје, 17.04.2018 год.

Предметни наставници,

Проф. д-р Лазо Димов

Проф. д-р Златко Србиноски


 


Лист 1 од 7