Страна на катедрите по геодезија

Соопштенија за испити


Соопштение по повод испитот по Основи на геодезија закажан на 1.09.2017

Е-пошта Печати PDF
There are no translations available.

Соопштение

Се известуваат студентите кои го празнуваат верскиот празник Крбан Бајрам, дека за нив испитот по Основи на геодезија

ќе се одржи на 4.09.2017 г. (понеделник) со почеток од 9 часот.

 

Скопје, 31.08.2017                                                            Од предметниот наставник

 

Распоред по групи за Геодетска пракса 1 во 2017 г. (дефинитивен)

Е-пошта Печати PDF
There are no translations available.

ГРУПА 1 ОД 28.05.2017

 

Јованоски Горан

Симеоновски Драган

Наков Томче

Дончев Борис

Соколова Росана

Ангеловска Сања

Амбарџиев Данаил

Спасовска Теодора

Претковиќ Тијана

Петровска Убавка

Јованоска Анѓела

Ристевски Александар

Стоилковски Бојан

Милевска Кети

Кузманоски Никола

Панчевска Сара

Тасев Никола

Јовински Дарко

Таки Бесим

Павлоска Натали

Цветкоски Климент

Трајкова Анита

Максимов Бојан

Илоски Дејан

Ајкоски Александар

Гргушовски Ѓоко

Зероска Марија

Блажески Димитар

Грујоски Никола

Велковски Иван

Атанасовски Ненад

Здравковски Марјан

 

ГРУПА 2 ОД 7.06.2017

Георгиевска Елеонора

Станојковска Ирена

Ѓорѓиева Елена

Мирческа Наташа

Ислами Сема

Бојчовски Бојан

Корлевски Александар

Атанасков Томе

Миленковски Валентин

Симионов Дејан

Имери Мевљан

Јанкоски Момир

Бранов Никола

Станковска Наталија

Џорлев Михаил

Дукоска Марија

Николовска Анастасија

Петрушевски Ангел

Гочевски Стефан

Димитровски Мартин

Давидовски Иван

Петрески Филип

Трпевска Елеонора

Солевска Наташа

Каранфиловска Оливера

Станковски Кристијан

Везенкоска Лепа

Вурмо Тања


 

Резултати од КОЛОКВИУМОТ по Основи на геодезија одржан на 29.12.2016 г.

Е-пошта Печати PDF
There are no translations available.

Резултати од спроведениот КОЛОКВИУМ по Основи на геодезија

одржан на 29.12.2016 г.

индекс

тест

колоквиум

вкупно

индекс

тест

колоквиум

вкупно

поени

поени

поени

поени

630

/

/

/

1230

30

11

41

855

/

/

/

1231

14

10

24

920

/

/

/

1232

41.5

24

65.5

932

/

/

/

1233

47.5

12.5

60

969

10.5

/

10.5

1234

27.5

12.5

40

973

32.5

14

46.5

1235

28

3.5

31.5

975

/

/

/

1236

23.5

44

67.5

993

11.5

/

11.5

1237

24

11

35

994

16

/

16

1238

13.5

6.5

20

1000

/

11.5

11.5

1239

12.5

12

24.5

1009

10.5

15

25.5

1240

25.5

11.5

37

1031

5.5

18

23.5

1241

32.5

12.5

45

1049

10.5

/

10.5

1242

32

15

47

1058

/

/

/

1243

18.5

/

18.5

1064

6

8.5

14.5

1244

11

/

11

1065

14.5

13.5

28

1245

0

7

7

1071

/

/

/

1246

26

16

42

1076

4

6

10

1247

12.5

6

18.5

1090

/

/

/

1248

31

10

41

1092

/

/

/

1249

21.5

/

21.5

1106

15

18

33

1250

8

/

8

1110

/

/

/

1251

/

/

/

1111

/

/

/

1252

15

12.5

27.5

1124

8.5

/

8.5

1253

10

8

18

1129

/

21

21

1254

8

2

10

1130

/

/

/

1255

1

/

1

1138

/

/

/

1256

21

7

28

1142

/

/

/

1257

17.5

7

24.5

1148

19

20

39

1258

8.5

/

8.5

1151

12

11.5

23.5

1259

18

/

18

1157

21.5

11.5

33

1260

8.5

/

8.5

1160

/

/

/

1261

15

/

15

1161

/

/

/

1262

6.5

/

6.5

1163

14.5

17

31.5

1263

38

6

44

1178

30

20

50

1264

12

9.5

21.5

1181

35.5

24.5

60

1265

11.5

8.5

20

1192

7

15

22

1266

16

/

16

1195

11.5

2

13.5

1267

/

/

/

1196

21.5

1

22.5

1268

/

/

/

1200

15.5

10

25.5

1269

33.5

15

48.5

1201

8.5

/

8.5

1270

22.5

6.5

29

1202

12.5

12.5

25

1271

11

1.5

12.5

1203

14.5

5

19.5

1272

24

6

30

1205

3

/

3

1273

9

10

19

1211

25.5

13.5

39

1274

13.5

/

13.5

1213

/

/

/

1275

10

/

10

1217

/

/

/

1276

3

/

3

1227

/

/

/

1277

8

/

8

индекс

тест

колоквиум

вкупно

поени

поени

1278

19

8.5

27.5

1279

19

10

29

1280

23

50

73

1281

/

/

/

1282

34

15

49

1283

31

10

41

1284

/

/

/

1285

5.5

/

5.5

1286

4.5

/

4.5

1287

6

/

6

1288

12

/

12

1289

39

15

54

1290

0

/

0

1291

2

/

2

1292

3.5

/

3.5

1293

36.5

13.5

50

1294

/

/

/

1295

11.5

/

11.5

1296

9

/

9

1297

6

/

6

1298

3

/

3

1299

23

6.5

29.5

1300

2

/

2

1301

0

/

0

1302

/

/

/

Забелешка: Студентите според броевите на индекс кои освоиле вкупно 60 поени, се ослободени од писмениот дел на испитот.

 

Скопје, 4.01.2017 г.

Од предметниот наставник


 

Резултати од ТЕСТ по Основи на геодезија од 10.11.2016 г.

Е-пошта Печати PDF
There are no translations available.

Резултати од спроведениот ТЕСТ по Основи на геодезија одржан на 10.11.2016 г.
Индекс бр. поени Индекс бр. поени
630 / 1232 41.5
855 / 1233 47.5
920 / 1234 27.5
932 / 1235 28
969 10.5 1236 23.5
973 32.5 1237 24
975 / 1238 13.5
993 11.5 1239 12.5
994 16 1240 25.5
1000 / 1241 32.5
1009 10.5 1242 32
1031 5.5 1243 18.5
1049 10.5 1244 11
1058 / 1245 0
1064 6 1246 26
1065 14.5 1247 12.5
1071 / 1248 31
1076 4 1249 21.5
1090 / 1250 8
1092 / 1251 /
1106 15 1252 15
1110 / 1253 10
1111 / 1254 8
1124 8.5 1255 1
1129 / 1256 21
1130 / 1257 17.5
1138 / 1258 8.5
1142 / 1259 18
1148 19 1260 8.5
1151 12 1261 15
1157 21.5 1262 6.5
1160 / 1263 38
1161 / 1264 12
1163 14.5 1265 11.5
1178 30 1266 16
1181 35.5 1267 /
1192 7 1268 /
1195 11.5 1269 33.5
1196 21.5 1270 22.5
1200 15.5 1271 11
1201 8.5 1272 24
1202 12.5 1273 9
1203 14.5 1274 13.5
1205 3 1275 10
1211 25.5 1276 3
1213 / 1277 8
1217 / 1278 19
1227 / 1279 19
1230 30 1280 23
1231 14 1281 /
Индекс бр. поени
1282 34
1283 31
1284 /
1285 5.5
1286 4.5
1287 6
1288 12
1289 39
1290 0
1291 2
1292 3.5
1293 36.5
1294 /
1295 11.5
1296 9
1297 6
1298 3
1299 23
1300 2
1301 0
1302 /
Скопје, 21.11.2016 г. Од предметниот наставник
   


Лист 1 од 5