Страна на катедрите по геодезија

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Соопштенија за испити


РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ 20.09.2014

E-mail Print PDF

REZULTATI OD  ISPITOT ODR@AN NA 20.09.2014

 

Predmet: Geodetska metrologija

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

P

U

I

II

III

P

U

P

U

P

U

1

804

 

 

 

13

 

 

 

 

2

806

 

 

 

 

 

13

 

 

3

906

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet: Fotogrametrija

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

I

II

1

529

45

 

 

2

786

 

 

25

 

 

 

 

 

 

Predmet: In`enerska geodezija

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

P

U

I

II

P

U

P

U

1

292

 

 

 

10

 

 

2

522

 

 

 

 

 

10

3

530

 

20

 

 

 

 

4

772

 

 

 

15

 

 

5

797

 

 

 

15

 

 

6

800

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet: Dale~inska detekcija

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

I

II

1

153

95

 

 

2

158

85

 

 

3

161

85

 

 

4

165

85

 

 

5

177

85

 

 

 

Predmet: Primena na geodezijata vo in`enerstvoto

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

I

II

1

217

85

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Studentite koi ne se na ovoj spisok nemaat polo`eno.

 

 

Skopje, 22.09.2014 god.                                                       Od predmetniot                                                                                                 nastavnik

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ 6.9.2014

E-mail Print PDF

REZULTATI OD  ISPITOT ODR@AN NA 06.09.2014

 

Predmet: Geodetska metrologija

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

P

U

I

II

III

P

U

P

U

P

U

1

792

 

 

 

 

 

15

 

 

2

851

 

 

 

13

 

 

 

 

3

935

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet: Fotogrametrija

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet: In`enerska geodezija

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

P

U

I

II

P

U

P

U

1

522

 

 

 

10

 

 

2

601

 

 

 

 

 

10

3

745

 

 

 

10

 

 

4

747

 

 

 

15

 

 

5

754

 

 

 

 

 

18

6

777

 

20

 

 

 

 

7

782

 

 

 

 

 

20

8

797

 

 

 

 

 

10

9

807

 

32

 

 

 

 

10

823

 

 

 

 

 

15

 

Predmet: Dale~inska detekcija

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

I

II

1

162

75

 

 

2

170

85

 

 

 

Predmet: Primena na geodezijata vo in`enerstvoto

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

I

II

1

213

90

 

 

2

244

60

 

 

 

NAPOMENA: Studentite koi ne se na ovoj spisok nemaat polo`eno.

 

 

 

Skopje, 09.09.2014 god.                                                       Od predmetniot                                                                                                 nastavnik

 

СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТИТЕ ОД 9.09.2014 Г.

E-mail Print PDF

Испитот по предметот Основи на геодезија закажан за 9.09.2014 г. од 9 часот се презакажува за 11.09.2014 г. (четврток) со почеток од 9 часот.

Испитот по предметот Геодезија (градежништво и геотехника) закажан за 9.09.2014 г. од 13 часот се презакажува за на 11.09.2014 г. (четврток) со почеток од 13 часот.

Испитот по предметот Геодезија 2 закажан за 9.09.2014 г. од 9 часот се презакажува за 11.09.2014 г. (четврток) со почеток од 9 часот.

Испитот по предметот Просторно планирање закажан за 9.09.2014 г. од 9 часот се презакажува за 11.09.2014 г. (четврток) со почеток од 9 часот.

Од предметниот наставник

 

ИСПИТИ ВТОР ЦИКЛУС

E-mail Print PDF

Испитите за втор циклус на студии по гедезија кај проф. Лазо Димов во септемвриската испитна сесија ке се одржат во следните термини:

I испитен рок:  06.09.2014 год. (сабота) со почеток од 9.00 часот

II испитен рок: 20.09.2014 год. (сабота) со почеток од 9.00 часот

Кандидатите уредно да се пријават за испит преку поднесување на пријава и преку електронскиот систем на пријавување.

 

Скопје, 18.08.2014 год.                                                                          ОД ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК

 

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРАКСА

E-mail Print PDF

S O O P [ T E N I E

 

NA DEN 05.06.2014 GODINA (^ETVRTOK) VO SALA BROJ 111 SO PO^ETOK OD 13 ^ASOT ]E SE ODR@I SOSTANOK SO STUDENTITE KOI TREBA DA IZVEDAT GEODETSKA PRAKSA VO OVAA U^EBNA GODINA.

PRISUSTVOTO E ZADOL@ITELNO.

 

SKOPJE, 22.05.2014 GOD.        OD PREDMETNITE

                                                               NASTAVNICI

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 5


We have 4 guests online