Страна на катедрите по геодезија

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Соопштенија за испити


ИСПИТИ ВТОР ЦИКЛУС

E-mail Print PDF

Испитите за втор циклус на студии по гедезија кај проф. Лазо Димов во септемвриската испитна сесија ке се одржат во следните термини:

I испитен рок:  06.09.2014 год. (сабота) со почеток од 9.00 часот

II испитен рок: 20.09.2014 год. (сабота) со почеток од 9.00 часот

Кандидатите уредно да се пријават за испит преку поднесување на пријава и преку електронскиот систем на пријавување.

 

Скопје, 18.08.2014 год.                                                                          ОД ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК

 

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРАКСА

E-mail Print PDF

S O O P [ T E N I E

 

NA DEN 05.06.2014 GODINA (^ETVRTOK) VO SALA BROJ 111 SO PO^ETOK OD 13 ^ASOT ]E SE ODR@I SOSTANOK SO STUDENTITE KOI TREBA DA IZVEDAT GEODETSKA PRAKSA VO OVAA U^EBNA GODINA.

PRISUSTVOTO E ZADOL@ITELNO.

 

SKOPJE, 22.05.2014 GOD.        OD PREDMETNITE

                                                               NASTAVNICI

 

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ

E-mail Print PDF

                                                        С  О  О  П  Ш  Т  Е  Н  И  Е

ИСПИТИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ПО ГЕОДЕЗИЈА КАЈ ПРОФ. ЛАЗО ДИМОВ ВО МАЈСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА КЕ СЕ ОДРЖАТ ВО СЛЕДНИТЕ ТЕРМИНИ:

ПРВ ИСПИТЕН РОК: 31 МАЈ 2014 ГОД. (САБОТА) ОД 9.00 ЧАСОТ

ВТОР ИСПИТЕН РОК: 07 ЈУНИ 2014 ГОД. (САБОТА) ОД 9.00 ЧАСОТ

СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ БЛАГОВРЕМЕНО ДА ГИ ПРИЈАВАТ ИСПИТИТЕ СО УРЕДНО ПОПОЛНЕТА ПРИЈАВА И ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ. БЕЗ ПРИЈАВЕН ИСПИТ НЕМА ДА СЕ ДОЗВОЛИ ПОЛАГАЊЕ НА ИСТИОТ.

 

СКОПЈЕ, 06.05.2014                                                                                ОД ПРЕМЕТНИОТ НАСТАВНИК

 

Резултати од писмен испит по Геодезија 1 од 20.08.2014

E-mail Print PDF

 

Р Е З У Л Т А Т И

од писмениот дел од испитот  ГЕОДЕЗИЈА 1

одржан на ден 20.08.2014 година.

Писмениот дел од испитот по Геодезија 1 го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

поени

848

условно

947

условно

965

условно

968

условно

1033

условно

Усниот дел од испитот ќе се одржи на 1.09.2014 г. (понеделник) со почеток од 9.00 часот.

Скопје, 26.08.2014 г.                               

Од предметниот наставник

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ВТОР ЦИКЛУС

E-mail Print PDF

REZULTATI OD ISPITOT ODR@AN NA 01. 03. 2014 - II CIKLUS

 

 

Predmet: Dale~inska detekcija

 

Reden

broj

Broj na indeks

Ispit

K o l o k v i u m

I

II

1

150

7 (sedum)

 

 

2

152

9 (devet)

 

 

3

163

8 (osum)

 

 

4

164

8 (osum)

 

 

5

171

7 (sedum)

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Studentite koi ne se na ovoj spisok nemaat polo`eno.

 

 

Skopje, 03.03.2014 god.                                               Od predmetniot                                                                         nastavnik

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 4


We have 5 guests online