Резултати од испит по Геодезија (град. и геот.) одржан на 26.06.2018 г.

image_pdfimage_print

Р Е З У Л  Т А Т И

од испитот по предметот ГЕОДЕЗИЈА (градежништво и геотехника)

одржан на ден 26.06.2018 година.

Испитот по Геодезија го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

оценка

8799

6

9560

7

9562

6

9699

7

9701

6

9715

8

9717

7

9774

9

Забелешка: Кандидатите чии што индекси не се прикажани во горната табела, а присуствувале на одржаниот испит,  не го положиле истиот.

Скопје, 2.07.2018 г.

Од предметниот наставник