Предмети

image_pdfimage_print

Катедрата за техничка механика и јакост на материјалите ја покрива наставата по следните предмети:

Додипломски студии

Задолжителни предмети

код име семестар   ЕКТС        кредити студии по:
З1-06 Статика 2

1

7 Градежништво

Геотехника

З1-10 Јакост на материјалите 2 6 сите
З1-11 Кинематика и динамика 3 5 Градежништво
З1-13 Градежни материјали 4 4 Градежништво
ЗК-22 Еластичност и гранична носивост на линиски конструкции 5 6 Конструктивна
ГТ-06 Вовед во еластичност 5 5 Геотехника
Механика на цврсто тело Екологија (TEMPUS)

 

Изборни предмети

ЗА-05 Градежна физика

БК-02 Однесување на конструктивни системи од високоградбата на земјотрес

Г1-09 Теориска механика

Програмирање

Последипломски студии

Нелинеарно однесување на конструктивни системи од високоградбата на земјотрес

Пожарна отпорност на АБ к-ции

Методи на гранични елементи за инженери

Кинематика и динамика (студии по Геотехника)