Градежна физика

image_pdfimage_print

Начин на оценување

  1. Присуство на наставата (предавања и вежби) » 5%
  2. 3 домашни задачи, 3×10 = 30 поени » 30%
  3. Семинарска работа » 40%
  4. Услов за добивање потпис: min 40% од точките 1, 2 и 3
  5. Завршен испит » 25%

Цели и задачи на предметот

  • Проширување на основните знаења од областа на физиката во градежништвото, односно физиката на објектите, во кој студентите се упатени во рамките на основната настава низ предметите Физика и Градежни материјали.
  • Студентите подетално се запознаваат со начинот постигнување на решенија со кои ќе бидат остварени перформансите на објектот во склад со сите поставени барања на корисникот, како во поглед на комфорот (тополотниот, звучниот, воздушниот, светлосниот ит.н), така и во однос на специфичните услови на средината и начинот на користење на објектот, а исто така и со методите за пресметка со кои се докажува исправноста на решенијата предвидени со проектот и нивната ускладеност со важечката регулатива.